آشنایی با ترکیب رنگ ها

🎨هنرمندان خلاق 5 ساله با ترکیب رنگ ها آشنا شدند و پس از آن با رنگ های ترکیبی که ساختند سفال های قالب گیری شده را رنگ آمیزی کردند.

آشنایی با ساختار گوش انسان

👂آشنایی محققان کوچک با ساختار گوش(لاله گوش، غضروف گوش، پرده صماخ، شیپور استاش ،حلزون گوش و عصب شنوایی) و راههای ایمنی مراقبت از گوش.